Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Het Pedagogisch project van het GO!

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én -strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). De integrale tekst ervan is terug te vinden op www.g-o.be. In dit kader van het PPGO ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.
Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.
Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder.
Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn...vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het complete functioneren van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Onze basisschool is een school van de Vlaamse Gemeenschap.  Dit betekent dat wij onze leerlingen niet alleen op cognitief (leren en studeren) gebied 100 % bijstaan, maar ook op sociaal, emotioneel, lichamelijk en cultureel vlak hen alle kansen geven om zich maximaal te ontplooien.  Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap steunt hierbij op de 7 pijlers van haar eigen Pedagogisch Project.

1. Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
2. Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
3. Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
4. Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.
5. Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
6. Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en maatschappelijke ongelijkheden.
7. De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

Onze basisschool volgt de waarden uit dit Pedagogisch Project en legt hierbij haar eigen accenten.